Permission GGO 01-148
Beschikking DGM/SAS GGO 01-148


Gelezen de kennisgeving van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Wiskunde en Natuurkunde, te Groningen, van 1 augustus 2001, met de titel “Transport processen over biologische membranen”, ter vervanging van GGO 94-306,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, het bepaalde in de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (Staatscourant 1998, 108), artikel 7 en 8, en in het bijzonder het bepaalde in bijlage 5, onder 5.2.j en in bijlage 6, onder 6.2.e, van die regeling,

Besluit, de Rijksuniversiteit Groningen, te Groningen, vergunning te verlenen als bedoeld in paragraaf 2 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (Staatsblad 1993, 435). Aan de vergunning, waarvan de op 1 augustus 2001 ingediende vergunningaanvraag en de daarbij behorende stukken deel uitmaken, worden de hierna volgende voorschriften verbonden:


Artikel 1: begrippen

In deze vergunning wordt verstaan onder:
a. Regeling: Regeling genetisch gemodificeerde organismen;
b. GGO’s: genetisch gemodificeerde organismen.

Artikel 2: toegestane werkzaamheden

2.1. Betreft:: Klonering in micro-organismen;

Tabel van GGO’s onder nummer: 1;

gastheer soort micro-organismen van bijlage 1 van de Regeling;
vectoren vectoren van bijlage 2.1.1 van de Regeling en afgeleiden van deze vectoren voorzover deze afwijken in restrictiesites,marker- en reportergenen en regulatoire sequenties, pJM116, pMUTIN, pORI240, PORI280, pccKAN, pBC3, pRS406, Yep352, pNZ8010, pNZ8020, pNZ8037, pNZ8048;
donor sequenties genen coderend voor eiwitten of subeenheden van substraat transport systemen en voor eiwitten van eiwittranslocatiesystemen (organismen van bijlage 1 van de Regeling, H.Sapiens, M.musculus, R.norvegicus, K.pneumonia), reporter- en markergenen geflankeerd door 5’ en 3’ fragmenten van het te inactiveren gen afkomstig van dezelfde gastheer.
inperkings nivo De in dit lid bedoelde werkzaamheden moeten volgens de bepalingen van bijlage 4 van de Regeling, onder 4.1.1.1 (VMT), worden uitgevoerd.

2.2. Betreft: Klonering in Escherichia coli

Tabel van GGO’s onder nummer: 2;

gastheer soort E. coli;
stammen K12;
vectoren pBluescript II, lambdaZAP, pBAD24;
donor sequenties genenbank van Sulfolobus solfataricus en Penicillium chrysogenum.
inperkings nivo De in dit lid bedoelde werkzaamheden moeten volgens de bepalingen van bijlage 4 van de Regeling, onder 4.1.1.1 (VMT), worden uitgevoerd.

2.3. Betreft: Klonering in Saccharomyces cerevisiae

Tabel van GGO’s onder nummer: 3;

gastheer soort E. coli;
vectoren , Pnz8010, Pnz8020, Pnz8037, Pnz8048
donor sequenties genenbank van Penicillium chrysogenum.
inperkings nivo De in dit lid bedoelde werkzaamheden moeten volgens de bepalingen van bijlage 4 van de Regeling, onder 4.1.1.1 (VMT), worden uitgevoerd.

2.4. Plaats van uitvoering van de werkzaamheden is: Rijksuniversiteit Groningen, Laboratorium voor Microbiologie, Kerklaan 30 te Haren


Artikel 3: medewerkers

De bij de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden betrokken medewerkers moeten van de bepalingen van deze vergunning in kennis zijn gesteld voordat die werkzaamheden aanvangen.


Artikel 4: nadere eisen

- De vergunninghouder dient te voldoen aan de door de Minister te stellen nadere eisen als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen, betreffende de voorschriften van artikel 2.
- Wijziging van de verantwoordelijk medewerker of biologische veiligheids functionaris en wijziging in de naamgeving van de rechtspersoon zoals vermeld in de aanvraag, moet binnen een week na wijziging schriftelijk aan de Minister van VROM gemeld worden p/a RIVM/CSR/Bureau GGO, Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven, of via faxnummer 030-2744461.
- Onvoorziene omstangheden waarbij mogelijk ernstig risico voor mens en milieu is ontstaan moeten onverwijld aan de Minister van VROM gemeld worden. Hiervoor kunt u 24 uur per dag contact opnemen met het Ministerie van VROM, telefoonnummer 070-3832425. tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met het RIVM/CSR/Bureau GGO, telefoonnummer 030-2744197.Den Haag, 30 aug 2001
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze: de directeur-generaal Milieubeheer,o.l.,
directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling

mr A.B.Holtkamp